General Information

P.D.S.C. has long had the reputation of being a friendly and informal club that welcomes people of all ages who are interested in sailing, whether this takes the form of racing, cruising or just sailing for fun.

It is a club that particularly welcomes families. The present members are eager to keep up this reputation and new members are soon made to feel at home. The club has a thriving youth section and makes strenuous efforts to encourage young people as well as adults new to the sport.  The club was the first in Wales to become a Volvo Champion Club, now RYA Champion Club (Youth Development).

We own a new purpose built clubhouse (2003) with a dinghy park for over 100 boats and slipway (accessible at all states of the tide). The clubhouse has central heating, double glazing, clubroom, changing rooms (including disabled facilities), showers (hot!), training room, and a galley serving hot food & drinks on race days. The club does not have a bar but does hold a licence to sell drinks during social events. There is a pub across the green.

The Straits are strongly tidal and on springs can run up to 3.5 knots in places with a range of 5 metres. It is possible to launch and recover dinghies at all states of the tide.

 

Racing

Beginners/improvers are encouraged to race, many experienced members race both competitively, at the club and elsewhere. Currently there are several National and European Champions who sail regularly at the club.  Racing takes place from late March to late December on Saturday afternoons, and on Wednesday evenings from late April to early September. Many members are keen racers and we organise Handicap racing (fast, medium and slow) for dinghies with open meetings held during the season. Popular classes at the club are RS400s, Lasers, Solos, Hornets, Mircacles, Toppers and Optimists.

 

Moorings

There are deepwater moorings controlled by the Caernarfon Harbour Trust adjacent to the club.

 

Winter Storage

Subject to availability of space members can store boats in the dinghy park with an upper limit of 7 meters for keelboats with the proviso that they can be moved as required and that they will be launched by May.

 

New Members and Visitors

We would like you to join in the club activities before deciding on joining. Newcomers to sailing need not own a boat to join the club and it is recommended that before buying a boat, advice is sought from experienced members so that they can point you in the right direction. Newcomers are permitted to crew or helm as guests of the club for up to 3 races. Link to information, subscriptions and application form (English / Cymraeg).

 

Visitors Book

For insurance purposes, members introducing visitors or guests to the club must ensure that they are signed into the visitors book which is held in the clubhouse.

 

Introduction to Sailing

The club welcomes beginners and improvers of all ages and experience levels. We are always happy to help and offer advice. The club regularly runs training sessions throughout the year. Coaching and advice is also available during practice time on a Friday evening, call in to see us and have a chat.

Please click here to see current courses or contact us for more information.

 

Directions

Link To Multi Map The postcode is LL56 4RQ

The club is just off the main road (A4087) in the village of Felinheli. From the Bangor direction, proceed down the main road (Bangor Street) turning right by Londis Convenience Shop. Follow the road (Snowdon Street) down turning left at the bottom of the hill (Beach Road) Go down beach road (300m). The Club is the only building on the right hand side. The car park is next to the five a side pitch.

There is a map on the Contact Page.

Gwybodaeth Gyffredinol

C.H.Y.F. hir wedi cael yr enw o fod yn glwb cyfeillgar ac anffurfiol sy'n croesawu pobl o bob oed sydd â diddordeb mewn hwylio, a yw hyn ar ffurf rasio neu dim ond hwylio am hwyl. Mae'n glwb sydd yn croesawu'n arbennig teuluoedd. Yr aelodau sy'n bresennol yn awyddus i gadw i fyny enw da hwn ac aelodau newydd yn cael eu gwneud yn fuan i deimlo'n gartrefol. Mae gan y clwb adran ieuenctid sy'n ffynnu ac yn gwneud ymdrechion egnïol i annog pobl ifanc yn ogystal ag oedolion newydd i'r gamp. Roedd y clwb y cyntaf yng Nghymru i ddod yn Glwb Hyrwyddwr Volvo, yn awr Clwb Pencampwr RYA (Datblygu Ieuenctid).

Rydym yn berchen ar glwb bwrpasol newydd (2003) gyda pharc dingi am dros 100 o gychod a llithrfa (yn hygyrch bob cyflwr y llanw). Mae'r clwb wedi gwres canolog, ffenestri dwbl, ystafell glwb, ystafelloedd (yn cynnwys cyfleusterau i'r anabl) newid, cawodydd (poeth!), Ystafell hyfforddi, ac mae gali gweini bwyd a diodydd poeth ar ddiwrnodau rasio. Nid oes gan y clwb bar, ond yn dal trwydded i werthu diodydd yn ystod digwyddiadau cymdeithasol. Mae tafarn ar draws y gwyrdd.

Mae gan yr Afon Fenai llanw cryf ac gallu rhedeg hyd at 3.5 not mewn mannau gydag ystod o 5 metr. Mae'n bosibl lansio ac adfer dingis ar bob cyflwr y llanw.

 

Rasio
Dechreuwyr / gloywi eu hannog i hil, mae llawer o aelodau profiadol hil ddau gystadleuol , yn y clwb ac mewn mannau eraill. Ar hyn o bryd mae nifer o Bencampwyr Cenedlaethol ac Ewropeaidd sydd yn hwylio yn rheolaidd yn y clwb. Rasio yn digwydd o ddiwedd Mawrth tan ddiwedd mis Rhagfyr ar brynhawniau Sadwrn , ac ar nos Fercher o ddiwedd Ebrill i ddechrau mis Medi. Mae nifer o aelodau yn raswyr brwd ac rydym yn trefnu rasio Handicap (cyflym , canolig ac araf) ar gyfer dingis gyda chyfarfodydd agored a gynhaliwyd yn ystod y tymor. Dosbarthiadau poblogaidd yn y clwb yn RS400s, Laserau, Solos, Hornets, Mircacles, Toppers a Optimist.


Angorfeydd
Mae angorfeydd dŵr dwfn a reolir gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon ger y clwb.
 

Storio Dros y Gaeaf
Gall yn amodol ar argaeledd aelodau gofod storio cychod yn y parc dingi gyda therfyn uchaf o 7 metr i keelboats ar yr amod y gellir eu symud yn ôl y gofyn ac y byddant yn cael ei lansio erbyn mis Mai.
 

Aelodau Newydd ac Ymwelwyr
Byddem yn hoffi i chi ymuno yn y gweithgareddau clwb cyn penderfynu ar ymuno. Nid oes rhaid i newydd-ddyfodiaid hwylio yn berchen ar gwch i ymuno â'r clwb ac argymhellir bod cyn prynu cwch, ceisir cyngor gan aelodau profiadol er mwyn iddynt eich rhoi ar y cyfeiriad cywir. Newydd-ddyfodiaid caniateir i griw neu llyw fel gwesteion y clwb am hyd at 3 rasys. Dolen i wybodaeth, tanysgrifiadau a ffurflen gais (Saesneg / Cymraeg).
 

Llyfr Ymwelwyr
At ddibenion yswiriant, rhaid i aelodau gyflwyno ymwelwyr neu westeion i'r clwb sicrhau eu bod yn cael eu harwyddo yn y llyfr ymwelwyr sy'n cael ei gynnal yn y clwb.
 

Cyflwyniad i Hwylio
Mae'r clwb yn croesawu dechreuwyr a rhai sy'n gwella o bob oed a lefel profiad. Rydym bob amser yn hapus i helpu a chynnig cyngor. Mae'r clwb yn rhedeg sesiynau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn yn rheolaidd. Hyfforddiant a chyngor ar gael yn ystod amser ymarfer ar nos Wener hefyd, galwch heibio i'n gweld a chael sgwrs.
Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld cyrsiau cyfredol neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.


Cyfarwyddiadau
Cyswllt I'r Multi Map y cod post yw LL56 4RQ
Mae'r clwb yn ychydig oddi ar y brif ffordd (A4087) ym mhentref Felinheli. O gyfeiriad Bangor, ewch ymlaen i lawr y brif ffordd (Stryd Bangor) gan droi i'r dde gan Londis Siop Cyfleustra. Dilynwch y ffordd (Heol yr Wyddfa) i lawr troi i'r chwith ar waelod y rhiw (Ffordd y Traeth) Ewch i lawr y ffordd y traeth (300m). Mae'r Clwb yw'r unig adeilad ar yr ochr dde. Mae'r maes parcio yn ymyl y cae pump yr ochr.
Mae map ar y Dudalen Cysylltiadau.

  • Facebook Classic

© 2020 by Port Dinorwic SC.