General Information

P.D.S.C. has long had the reputation of being a friendly and informal club that welcomes people of all ages who are interested in sailing, whether this takes the form of racing, cruising or just sailing/watersports for fun.

It is a club that particularly welcomes families. The present members are eager to keep up this reputation and new members are soon made to feel at home. The club has a thriving youth section and makes strenuous efforts to encourage young people as well as adults new to the sport. 

We own a new purpose-built clubhouse (2003) with a dinghy park for over 100 boats and slipway (accessible at all states of the tide). The clubhouse has central heating, double glazing, clubroom, changing rooms (including disabled facilities), showers (hot!), training room, and a galley serving hot food & drinks on sailing days. The club does not have a bar but does hold a licence to sell drinks during social events. There is a pub across the green.

 

The Straits are strongly tidal and on springs can run up to 3.5 knots in places with a range of 5 metres. It is possible to launch and recover dinghies at all states of the tide.

 

Racing

Many members are keen racers and we organise Handicap racing (fast, medium and slow) for dinghies, with open meetings held during the season. Popular classes at the club are RS400s, Lasers, Solos, Hornets, Miracles, Toppers and RS Teras.  Many experienced members race both competitively at the club, and elsewhere.  Currently there are several National and European Champions who sail regularly at the club. 

Racing takes place from late March to late December on Saturday afternoons, and on Wednesday evenings from late April to early September.  Beginners/improvers are encouraged to join in the racing.

 

Recreational & Open Sailing

Many of our members enjoy kayaking, paddleboarding and other watersports as well as sailing at the club.

Members may use their own boats at any time at their own risk. (We strongly advise that you seek advice if you are new to the club).  A key to gain access to the toilet and changing rooms can be purchased from the membership secretary.

In addition, organised sessions with a safety boat and a qualified instructor / coach, are run on Friday evenings and Sunday afternoons from April until October.

 

Social Events

Besides the Annual Dinner and Prize Giving there are Fitting Out and Laying Up suppers, barbecues and other social events held at the club.

 

Moorings

There are deepwater moorings controlled by the Caernarfon Harbour Trust adjacent to the club.

 

Winter Storage

Subject to availability of space members can store boats in the dinghy park with an upper limit of 7 meters for keelboats with the proviso that they can be moved as required and that they will be launched by May.

 

New Members and Visitors

We would like you to join in the club activities before deciding on joining. Newcomers to sailing need not own a boat to join the club and it is recommended that before buying a boat, advice is sought from experienced members so that they can point you in the right direction. Newcomers are permitted to crew or helm as guests of the club up to 3 times. Information on subscriptions and application form

 

Visitors Book

For insurance purposes, members introducing visitors or guests to the club must ensure that they are signed into the visitors’ book which is held in the clubhouse.

 

Introduction to Sailing

The club welcomes beginners and improvers of all ages and experience levels. We are always happy to help and offer advice. The club regularly runs training sessions throughout the year. Coaching and advice is also available during practice time on a Friday evening and Sunday afternoon, call in to see us and have a chat.

Please click here to see current courses or contact us for more information.

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae C.H.Y.F wedi cael i  da ers tro byd am fod yn glwb cyfeillgar ac anffurfiol sy’n croesawu pobl o bob oed sydd â diddordeb mewn hwylio, boed hynny ar ffurf rasio, mordeithio neu hwylio/chwaraeon dŵr am hwyl.

Mae’n glwb sy’n croesawu teuluoedd yn arbennig. Mae’r aelodau presennol yn awyddus I gadw’r i  da hwn a chyn bo hir mae aelodau i doe yn teimlo’n gartrefol. Mae gan y clwb adran ieuenctid ffyniannus ac mae’n gwneud ymdrechion mawr I annog pobl ifanc yn ogystal ag oedolion sy’n i doe I’r gamp. 

Rydym yn berchen ar glwb pwrpasol i doe (2003) gyda pharc dingi ar gyfer dros 100 o gychod a llithrfa (ar gael ym mhob gwladwriaeth I’r llanw). Mae gan y clwb wres canolog, gwydr dwbl, ystafell y clwb, ystafelloedd newid (gan gynnwys cyfleusterau I’r anabl), cawodydd (poeth!), ystafell hyfforddi, a gali sy’n gweini bwyd poeth a diodydd ar ddiwrnodau hwylio. i does gan y clwb far ond mae ganddo drwydded I werthu diodydd yn ystod digwyddiadau cymdeithasol. Mae tafarn ar draws y gwyrdd.

 

Mae’r Straen yn llanw’n gryf a gall ar chwistrell redeg hyd at 3.5 o guro mewn mannau gydag ystod o 5 metr. Mae’n bosibl lansio ac adfer dingis ym mhob gwladwriaeth o’r llanw. 

 

Rasio
Mae llawer o aelodau'n raswyr brwd ac rydym yn trefnu rasio Anfant (cyflym, canolig ac araf) ar gyfer dingi, gyda chyfarfodydd agored yn cael eu cynnal yn ystod y tymor. Dosbarthiadau poblogaidd yn y clwb yw RS400s, Lasers, Solos, Hornets, Miracles, Toppers ac RS Teras.  Mae llawer o aelodau profiadol yn rasio'n gystadleuol yn y clwb, ac mewn mannau eraill.  Ar hyn o bryd mae nifer o Hyrwyddwyr Cenedlaethol ac Ewropeaidd sy'n hwylio'n rheolaidd yn y clwb. 

Mae rasio yn digwydd rhwng diwedd Mawrth a diwedd Rhagfyr ar brynhawn Sadwrn, ac ar nosweithiau Mercher rhwng diwedd Ebrill a dechrau Medi.  Anogir dechreuwyr/rhai sy'n gwella i ymuno yn y rasio.

 


Hwylio Hamdenn ac Agored
Mae llawer o'n haelodau'n mwynhau caiacio, padlfyrddio a chwaraeon dŵr eraill yn ogystal â hwylio yn y clwb.

Gall Aelodau ddefnyddio eu cychod eu hunain ar unrhyw adeg ar eu risg eu hunain. (Rydym yn cynghori'n gryf eich bod yn ceisio cyngor os ydych yn newydd i'r clwb).  Gellir prynu allwedd i gael mynediad i'r toiled a'r ystafelloedd newid gan yr ysgrifennydd aelodaeth.

Yn ogystal, mae sesiynau wedi'u trefnu gyda chwch diogelwch a hyfforddwr / hyfforddwr cymwysedig yn cael eu cynnal ar nosweithiau Gwener a phrynhawniau Sul o fis Ebrill tan fis Hydref.

Digwyddiadau Cymdeithasol
Ar wahân i'r Cinio Blynyddol a Rhoi Gwobrau mae swperau Ffitio Allan a Gosod, barbeciws a digwyddiadau cymdeithasol eraill a gynhelir yn y clwb.

 

Angorfeydd
Mae angorfeydd dŵr dwfn a reolir gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon ger y clwb.
 
Storio Dros y Gaeaf
Gall yn amodol ar argaeledd aelodau gofod storio cychod yn y parc dingi gyda therfyn uchaf o 7 metr i keelboats ar yr amod y gellir eu symud yn ôl y gofyn ac y byddant yn cael ei lansio erbyn mis Mai.
 
Aelodau Newydd ac Ymwelwyr
Byddem yn hoffi i chi ymuno yn y gweithgareddau clwb cyn penderfynu ar ymuno. Nid oes rhaid i newydd-ddyfodiaid hwylio yn berchen ar gwch i ymuno â'r clwb ac argymhellir bod cyn prynu cwch, ceisir cyngor gan aelodau profiadol er mwyn iddynt eich rhoi ar y cyfeiriad cywir. Newydd-ddyfodiaid caniateir i griw neu llyw fel gwesteion y clwb am hyd ar 3 gwaith. Gwybodaeth am danysgrifiadau a ffurflen gais.

 
Llyfr Ymwelwyr
At ddibenion yswiriant, rhaid i aelodau gyflwyno ymwelwyr neu westeion i'r clwb sicrhau eu bod yn cael eu harwyddo yn y llyfr ymwelwyr sy'n cael ei gynnal yn y clwb.
 
Cyflwyniad i Hwylio
Mae'r clwb yn croesawu dechreuwyr a rhai sy'n gwella o bob oed a lefel profiad. Rydym bob amser yn hapus i helpu a chynnig cyngor. Mae'r clwb yn rhedeg sesiynau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn yn rheolaidd. Hyfforddiant a chyngor ar gael yn ystod amser ymarfer ar nos Wener hefyd, galwch heibio i'n gweld a chael sgwrs.
Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld cyrsiau cyfredol neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.